[:es]Font:

http://www.teleelx.es/n164399-Aumentan-el-presupuesto-para-luchar-contra-el-Picudo-en-medio-millon-de-euros.html

La consellera de Medi Ambient ha assenyalat en la seva visita a Elx que des de la Generalitat s’ha incrementat en mig milió d’euros el pressupost que s’ha fixat per a aquest any per combatre la plaga i mantenir el Palmerar d’Elx, per la qual cosa la partida final supera els dos milions d’euros.

La consellera ha assenyalat que aquest increment, a més, suposarà obrir una nova línia d’investigació amb la Universitat Politècnica de València per aconseguir un tractament que contingui l’Morrut. Per a això, es signarà un conveni dotat amb 200.000 euros amb un equip de científics liderats per la doctora Pilar Mateu i que han treballat contra la Malària.

El secretari autonòmic d’Agricultura ha assenyalat que fins ara s’ha produït una total falta d’organització per poder lluitar amb eficàcia contra aquesta plaça, una plaga que no s’ha eradicat enlloc del món. Pel que la idea de la Generalitat és trobar en la investigació, tècniques que contingui l’avanç d’aquesta plaga.

El PP demana que es retirin les palmeres talades de l’Hort del Gat

El grup popular reclama que l’empresa Trasca retiri les palmeres infestades de Morrut que s’han talat a l’Hort del Gat, per evitar que proliferi la plaga, ja que fa dies que acumulant-se en terra.

El regidor de l’àrea, Antonio García, ha dit que Trascsa s’està encarregant de retirar-les progressivament però que aquest procés porta el seu temps, ja que han de ser triturades fora de l’hort i els treballs es prolongaran diverses setmanes.[:ca]Font:

http://www.teleelx.es/n164399-Aumentan-el-presupuesto-para-luchar-contra-el-Picudo-en-medio-millon-de-euros.html

La consellera de Medi Ambient ha assenyalat en la seva visita a Elx que des de la Generalitat s’ha incrementat en mig milió d’euros el pressupost que s’ha fixat per a aquest any per combatre la plaga i mantenir el Palmerar d’Elx, per la qual cosa la partida final supera els dos milions d’euros.

La consellera ha assenyalat que aquest increment, a més, suposarà obrir una nova línia d’investigació amb la Universitat Politècnica de València per aconseguir un tractament que contingui l’Morrut. Per a això, es signarà un conveni dotat amb 200.000 euros amb un equip de científics liderats per la doctora Pilar Mateu i que han treballat contra la Malària.

El secretari autonòmic d’Agricultura ha assenyalat que fins ara s’ha produït una total falta d’organització per poder lluitar amb eficàcia contra aquesta plaça, una plaga que no s’ha eradicat enlloc del món. Pel que la idea de la Generalitat és trobar en la investigació, tècniques que contingui l’avanç d’aquesta plaga.

El PP demana que es retirin les palmeres talades de l’Hort del Gat

El grup popular reclama que l’empresa Trasca retiri les palmeres infestades de Morrut que s’han talat a l’Hort del Gat, per evitar que proliferi la plaga, ja que fa dies que acumulant-se en terra.

El regidor de l’àrea, Antonio García, ha dit que Trascsa s’està encarregant de retirar-les progressivament però que aquest procés porta el seu temps, ja que han de ser triturades fora de l’hort i els treballs es prolongaran diverses setmanes.[:en]Source:

http://www.teleelx.es/n164399-Aumentan-el-presupuesto-para-luchar-contra-el-Picudo-en-medio-millon-de-euros.html

The Regional Minister of the Environment has said during his visit to Elche since the Government has increased by half a million euro budget that has been set for this year to combat the plague and maintain Palmeral of Elche, so the final game more than two million euros.

The councilor pointed out that this increase also will open a new research line with the Polytechnic University of Valencia for a treatment containing the weevil. For this, a worth 200,000 euros with a team of scientists led by Dr. Pilar Mateu and have worked Malaria agreement will be signed.

The regional secretary for Agriculture pointed out that so far there has been a total lack of organization in order to effectively combat this square, a plague that has not been eradicated anywhere in the world. So the idea is to find the Generalitat in research techniques containing the spread of this pest.

The PP calls for the felled palm trees Hort del Gat withdraw

The popular group claims that the company Trasca remove infested palm weevil have been cut in the Hort del Gat, to prevent the plague proliferate as they take days to accumulate on the floor.

The area councilor, Antonio Garcia, said that Trascsa is taking care of gradually withdrawing but this process takes time, and they must be crushed out of the garden and the work will last several weeks[:]